Rreth nesh

Shoqata e kontrollorëve të trafikut ajror të Maqedonisë - SHKTAM

Qëllimet dhe objektivat e shoqatës janë si më poshtë:

Uniteti

Bashkimi i ATCO-ve dhe ATCA-ve në avancimin e interesave të tyre profesionale, në përputhje me Kushtetutën dhe Ligjet.

Shërbim cilësor

Promovimi i sigurisë, efikasitetit dhe rregullsisë në lundrimin ajror brenda zonës sonë të përgjegjësisë.

Kompetenca

Promovoni dhe mbani një standard të lartë njohurish dhe efikasiteti profesional midis ATCO-ve dhe ATCA-ve

Zhvillimi

Marrja pjesë në aktivitete ndërkombëtare për zhvillimin e aeronautikës.

Mbrojtja

Mbroni dhe ruani interesat e profesionit të Kontrollit të Trafikut Ajror

Pavarësia

Vepron si një organizatë e pavarur, jofitimprurëse, jopolitike dhe joqeveritare.

Shoqata maqedonase e kontrollorëve të trafikut ajror – SHKTAM është një shoqatë profesionale vullnetare e kontrollorëve të trafikut ajror të trajnuar dhe asistentëve të kontrollit të trafikut ajror, të cilët janë përgjegjës për rrjedhën e sigurt, të rregullt dhe të shpejtë të trafikut ajror. Shoqata është e regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë më 23 maj 2007 dhe është anëtare e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kontrollorëve të Trafikut Ajror – IFATCA. Anëtarët e SHKTAM marrin pjesë rregullisht në takimet rajonale evropiane, si dhe në konferencat vjetore globale. IFATCA është një kolektiv ndërkombëtar i shoqatave të kontrollorëve të trafikut ajror. Ai përfaqëson mbi 50.000 kontrollorë të trafikut ajror nga 130 vende, gjë që e bën atë organin përfaqësues më të madh dhe më gjithëpërfshirës për kontrollin e trafikut ajror në botë.

Objektivat e SHKTAM janë si më poshtë:

 • Krijimi i kushteve më të favorshme për ekzekutimin me sukses të detyrave të ATCO-ve dhe përmirësimin dhe avancimin e vazhdueshëm të tyre;
 • Krijimi dhe ruajtja e një standardi, njohurie dhe profesionalizmi të lartë në punë;
 • Mbrojtja e interesave të profesionit të Kontrollit të Trafikut Ajror;
 • Përmirësimi i sigurisë, efikasitetit dhe rregullsisë së lundrimit ajror;
 • Avancimi i zhvillimit të një sistemi të sigurt dhe të mirëorganizuar të kontrollit të trafikut ajror;
 • Pjesëmarrja në punën e IFATCA;
 • Bashkëpunimi me organizata dhe autoritete të tjera profesionale në sistemin e navigimit ajror.

Në zbatimin e qëllimeve të saj, SHKTAM vepron nëpërmjet organeve të mëposhtme:

 • Kuvendi
 • Komitetet (A, B dhe C)
 • Këshilli
 • Bordi Mbikëqyrës
 • President

Anëtarësimi në SHKTAM është vullnetar dhe mund të jetë i rregullt ose nderi. Aktualisht ka 87 anëtarë, nga departamentet e ACC/FMP Shkup, TMA Shkup dhe KTAA Ohër, të cilët të gjithë janë aktivë ose ish kontrollorë të trafikut ajror dhe ndihmës të kontrollit të trafikut ajror.

1
Anëtarët
1
Njësitë e punës
1
Vitet e ekzistencës

Zbuloni më shumë rreth SHKTAM dhe anëtarësimit

Na kontaktoni përmes faqes sonë të Kontaktit, me telefon ose me e-mail.