Пристапна изјава

Формулар - Пристапна изјава за зачленување во ЗКЛМ (А4, pdf)

Изјава за истапување

Формулар - Изјава за истапување од ЗКЛМ (А4, pdf)

Статут - актуелен

Последна верзија на Статутот на ЗКЛМ, донесен на 18.02.2023 година

Тековна состојба

Тековна состојба на ЗКЛМ од Централен регистар

Решение од ЦР

Решение од Централен регистар за промена на овластено лице за ЗКЛМ.

Статут 2021

Статут на ЗКЛМ од 09.12.2021 година.