Собрание

Собранието е највисокиот орган на ЗКЛМ и го сочинуваат сите негови членови. Регистарот на членови е достапен на страницата Членови.

Претседателство

Претседателот на ЗКЛМ организира и раководи со работата на Здружението, го застапува и претставува, ги потпишува актите и ги спроведува одлуките и Статутот.

President MK

Претседател

Наташа Мијат Крстевска

Vice MK

Заменик претседател

Мартин Бибовски

Комитети

ЗКЛМ е организирано и работи преку свои комитети, кои се надлежни за: организација, спроведување на технологија на работа, набавка на технички средства и опрема, грижа за статутот, школувањето – обука и дообука, како и работното време на членовите на Здружението.

Комитет А

Општ сектор

 • Никола Сотировски
 • Атанас Алков
 • Мишко Митровски

Комитет Б

Финансиско-економски сектор

 • Дамјан Јовановски
 • Даниела Денковска
 • Тодор Настевски

Комитет Ц

Социјално-научен сектор

 • Марија Савиќ
 • Слободан Дрогрешки
 • Тодор Кикерковски
 • Никола Сотировски
 • Атанас Алков
 • Мишко Митровски
 • Дамјан Јовановски
 • Даниела Денковска
 • Тодор Настевски
 • Марија Савиќ
 • Слободан Дрогрешки
 • Тодор Кикерковски

Совет

Советот на ЗКЛМ ги подготвува седниците, ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието и управува со имотот на Здружението.

President MK

Претседател

Наташа Мијат Крстевска

Член од АКЛ Охрид

Мартин Бибовски

Претседател на Комитет А

Никола Сотировски

Претседател на Комитет Б

Дамјан Јовановски

Претседател на Комитет Ц

Марија Савиќ

Надзорен одбор

Надзорниот одбор на ЗКЛМ врши надзор над употребата на средства, изработката на пресметки, носење на акти, спроведувањето на одлуки и остварувањето на целите на Здружението.

Претседател

Влатко Наков

Член

Иво Паскалов

Член

Бранко Трајчевски